Kvalipok tilbyder...

CV Poul Kruse

Curriculum Vitae
Personlige data:
Alder: født 19. maj 1944
Civilstand: Gift – 2 voksne børn

Uddannelse:
1962 Realeksamen, Sdr. Broby Realskole
1962-65 Murerlærling, Murermester Viggo Larsen/Odense Tekniske Skole
1965-68 Teknikumingeniør/Bygge og Anlæg, Ingeniørskolen i Horsens Sprog:
– Behersker engelsk på forhandlingsniveau
– Læser, taler og forstår tysk
– Taler og forstår swahili
– Forstår og taler fransk på turistniveau
– Kendskab til spansk
– Kommunikerer ubesværet på “skandinavisk”

IT-kompetence:
Mangeårig daglig PC-bruger af bl.a.:
– Microsoft Word
– Mail og Internetprogrammer

Karriereforløb:
2005 – Tagarno Innovision A/S, Horsens
Stilling: Freelance Proceskonsulent
Ansvarsområde:
– Workshops for kortlægning og design af virksomhedens værdikæde og processer

2004 -2005 Senior Erhverv Trekanten, Kolding
Stilling: Frivillig networker i Virksomhedsservice, analysegruppen
Ansvarsområde:
– Holdningsanalyse – afdækning og formidling af myter og barrierer på seniorarbejdsmarkedet.

1988 – 04 DONG A/S/Naturgas Syd I/S, Vejen
Stilling 1999 – 04: Senior kvalitetskoordinator – Marketingafdelingen
Ansvarsområder:
– Udvikling af Brand Navnesystem der knytter produkter og corporate branding sammen – systembeskrivelser og konkrete produktbe-skrivelser på 3 niveauer, produktblade m.v.
– Udvikling af publikationsstyringssystem og procedure for udgivelse, lagring og udlevering til brugere.
– Udvikling og vedligehold af systematik for analyse og overvågning af energimarkedet, herunder aktuelle og potentielle konkurrenter.
– Input til strategiproces, herunder SWOT-analyse og Boston-model.
– Planlægning af kundeanalyser, udvikling af spørgeskemaer vedr. image, produkter, serviceadfærd, tilfredshed og loyalitet.
– Introduktion af Dansk Kundeindeks i DONG.
– Projekt Fælles Ledelsessystem for DONG koncernen efter principper fra Excellencemodellen.
– Input til, nedbrydning af og opfølgning på strategiske mål i division/ afdeling.
– Virksomhedsplan for konsolidering og udvikling af Naturgas-Service.
– Skabelon for kvalitetsstyringssystem for serviceinstallatører iht. Gas Reglement C 11. ? Afholdelse af kursus for 80 serviceinstallatører om GR C 11 og kvalitetsstyringsskabelon.
– Afholdelse af 3 foredrag på VVS-seminarer om værdiskabelse og kundefokus ved kvalitetsstyring (ca. 100 deltagere pr. gang).
– Succes- og procesorienteret kvalitetsplan for El-Fjernvarmekampagner for Elsparefonden.
Resultater:
– Faste rutiner for planlægning, gennemførelse og rapportering af kundeanalyser, f.eks. Dansk Kundeindeks, VVS-serviceanalyser, teknikeranalyser, image-analyser, fokusgrupper m.v.
– Godkendt kvalitetsstyringssystem til alle servicepartnere.
– Brand/Navnesystem og publikationsstyringssystem i Marketing Stilling

1995 – 99: Kvalitetssikringschef – Direktionssekretariatet
Ansvarsområder:
– Udvikling af rammesystem for total kvalitetsledelse (kunder, processer og resultater) i hele virksomheden.
– Drift og vedligehold af rammesystemet og de tilhørende myndigheds-godkendelser. ? Miljøredegørelse, diplom og flag fra Green Network.
– Business Process Reengineeringprojekter for Storkunder og Industri-service, herunder procesanalyser, generering af forbedringsforslag og udførelse af cost-benefitkalkulationer.
– Sparring, oplæg og ledelsesværktøjer til direktionen.
– Operationalisering af målstyring ved konkretisering af kvalitets-, effektivitets- og produktivitetsmål.
– Udvikling og introduktion af kundetilfredshedsanalyse efter TQM-principper.
– Udvikling af system til elektronisk håndtering af dokumenter (DocuWise), herunder procesanalyse, kravformulering, kvalitetsmål og -målinger samt cost-benefitkalkulationer.
– Udvikling af koncept, krav, procedurer og implementering af et rekla-mationsstyringssystem (REKSYS/Oracle). Omfatter registrering, sags-styring, tilfredshedsmåling og statistik for opfyldelse af servicemål.
Resultater:
– Total kvalitetsledelsessystem i hele virksomheden.
– Løbende kundetilfredshedsmålinger
– Grønt flag og diplom fra Green Network
– Unikt dokumenthåndteringssystem med 30% besparelse og tilbage-betaling på 3 år.
– Systematisk registrering og behandling af reklamationer.

1988 – 95: Kvalitetssikringschef – Teknisk Stab Chef for 2 medarbejdere
Ansvarsområder:
– Udvikling af kvalitetsstyringssystem for anlæg og drift med fokus på sikkerhed, teknisk kvalitet og myndighedskrav.
– Opnåelse af Arbejdstilsynets egenkontrolgodkendelse iht. sikkerheds-bestemmelser for anlæg og drift af naturgasanlæg (som nr. 2 i Danmark).
– Udvikling af kvalitetsstyringssystemet gennem et ISO 9000-projekt for levering og afregning af naturgas til erhvervskunder.
– Udvikling af procedurer og koncepter for opnåelse af Danmarks Gasmateriel Prøvnings godkendelse som gasleverandør iht. GasReglement C 10.
– Udvikling af koncept for kontrolplan for stikprøvebaseret sikkerheds-eftersyn af kundeinstallationer og rapportering heraf.
– Udvikling af koncept og procedurer for systematisk vedligehold af gasmålerinstallationer til afregningsformål.
– Udvikling af koncept, krav, procedurer og implementering af et dokumentstyringssystem (BIBSYS/Oracle). Omfatter arbejdsgrundlag, mydighedsgrundlag og normgrundlag.
Resultater:
– Firmaets første selvudviklede kvalitetsstyringssystem
– Arbejdstilsynets egenkontrolgodkendelse
– Danmarks Gasmateriel Prøvnings godkendelse
– Systematiske metoder til sikkerhedseftersyn og målervedligehold

1974 – 88 I. Krüger A/S
Stilling 1987-88: Udlånt til Naturgas Syd, Vejen som kvalitetssikringschef
Ansvarsområder:
– Påbegyndt opgaver som beskrevet ovenfor.

Stilling 1986-87: Project Manager – Bursa/Tyrkiet
Ansvarsområder:
– Know-how eksport til Tyrkiet, herunder
– udarbejdelse af skitseprojekt og feasibility studie for naturgasforsyning af Bursa
– udarbejdelse og præsentation af ”Gas Distribution and Control Systems and its Technology” på internationalt symposium i Ankara.
– gennemførelse af workshops om naturgasdistribution for branchefolk i Istanbul.
Resultater:
– Introduktion af danske erfaringer om naturgasforsyning i Tyrkiet.

Stilling 1985-86: Teknisk Chef i Project Management-funktion, Vejen
Ansvarsområder:
– Styring af Naturgas Syds tekniske grundlag for rådgiverydelser til plan-lægning, projektering, anlæg, tilsyn og ibrugtagning af ledningssyste-mer m.v. til naturgasforsyning, herunder
– udarbejdelse og vedligehold af projekterings- og tilsynsmanualer m.v.
– dokumentstyring, feed-back organisering, uddannelse og kvalitets-sikring.
– Udvikling og implementering af kvalitetssikringssystem til styring af I. Krügers egne energiprojekter.
Resultater:
– 20-30 entrepriser p.a. gennemført iht. bygherrens og myndighedernes krav.

Stilling 1979-85: Fagchef i Rådgivningskonsortiet KG-Gas, Vejen. Chef for 30 ingeniører og teknikere
Ansvarsområder:
– Projektering af fremskudte LPG-forsyningsanlæg i fremtidige naturgas-områder.
– Projektering af første PEM-distributionssystem i DK godkendt til naturgas.
– Styring af projektering og udbud af distributionssystemer ved serie-produktion i teams, herunder
– kvalitetssikring, myndighedsgodkendelser, uddannelse og feed-back procedurer.
Resultater:
– 20 fremskudte LPG-anlæg i fremtidige naturgasområder.
– 3000 km distributionssystem til naturgas.

Stilling 1974-79: Projektingeniør – Udlandsafdelingen i København samt udstationeret i Nigeria, Filipinerne og Togo
Ansvarsområder:
– Planlægning og projektering af vandværker, vandreservoirer, vand-forsyningssystemer og spildevandsrensningsanlæg i Nigeria, Filipiner-ne, Burkina Faso, Niger, Togo og Danmark, herunder
– in-situ forundersøgelser til placering og design af vandindtag og landmåling for distribution og lagertanke til vandforsyning i Yelwa, Nigeria og Atahpame og Kpalime i Togo
– dimensionering og projektering af distributionssystemer til vandfo-syning
– detailprojektering af vandtanke og vandtårne
– detailprojektering af vandværker og spildevandsrensningsanlæg
– koordinering og supervision af detailprojektering og udbud af komplet vandforsyning for byerne Batangas og Marawi udført af lokale partnere i Filipinerne og efterfølgende inspektion af danske leverancer inden afskibning.
Resultater:
– fx vandtårn i Vejle og frisk vandforsyning til Yelwa fra Niger-floden og grundvandsforsyning til Batangas og Marawi (alle tre på størrelse med Vejle).

1971-73: Ministry of Water Development and Power, Bukoba, Tanzania
Stilling: Works Inspector
Ansvarsområder:
– Planlægning og tilsyn med anlæg af vandforsyning i landsbyer i hele regionen vest for Victoriasøen.
– Optimal udnyttelse af begrænsede faglige, materielle og økonomiske ressourcer.
– On-the-job træning af counterparts og medarbejdere.
Resultater:
– At se glædestrålende øjne på mennesker, der var vant til at gå mange kilometer hver dag efter snavset overfladevand, når de så det rene vand fosse ud af hanerne.

1968 – 71 Christiani & Nielsen, København
Stilling: Design Engineer
Ansvarsområde:
– Skitse- og detailprojektering af vej- og tunnelanlæg.
– Skitse- og detailprojektering af havneanlæg.
– Udvikling af designmodel for havnepier.
– Detailprojektering af industrianlæg.
Resultater:
– Fx havneanlæg i Brasilien og Englandsvejtunnellen under Kastrup Lufthavn samt skitseforslag til en tunnel under Storebælt

Supplerende uddannelse:
1976-79 Taleteknik, mødeledelse, forhandlingsteknik m.v – Ingeniørforeningens TR-uddannelse (10 dage)
1986 Fremtiden – det er nu (personlig planlægning) – Naturgas Syd (4 dage)
1987 Kvalitetsstyring – DONG (4 dage)
1988 Quality auditing- S & Q Tech (5 dage) Skriftlig kommunikation – Naturgas Syd (2 dage)
1989 Undervisningsteknik – Naturgas Syd (3 dage)
1990-91 Lederkursus 1-5 – Dansk Arbejdsgiverforening (15 dage)
1990-92 Kvalitetsstyring 1-2, ISO 9000 og Ledelsesopgaver, Ingeniørforeningen (8 dage)
1991-92 Kreativitet – Inter Training (3,5 dage)
1991 Sådan skaber du total kvalitet – Scandinavian Training Design (2 dage)
1993 Systematisk Vedligehold – FORCE Institutterne (1 dag) Produktudvikling, produktion og kvalitet – Danmarks Tekniske Højskole (1 dag) Quality Function Deployment – Handelsskolen (1 dag)
1994 Kvalitet i administration og ledelse (TQM nu Excellence-modellen) – DIEU / Handelshøjskolen i Århus (11 dage)
1995 Design af spørgeskemaer der virker – DIEU (2 dage) Øget effektivitet og bedre bundlinieresultat – IIR Danmark (2 dage) Virksomhedens grønne regnskaber – DIEU (2 dage)
1996 Medarbejderen som firmaets ambassadør – Naturgas Syd (3 dage)
1997 Business Audit – FORCE Institutterne (3 dage) Arbejdsmiljøledelse – FORCE Institutterne (1 dag)
1998 Assessortræning – Excellence-modellen – DIEU (2 dage) Fra strategi til resultat – IIR Danmark (2 dage)
1999 Benchmarking – Dansk Teknologisk Institut (2 dage)
2002-04 Helhedsorienteret ledelse – Hvor svært kan det være? – Privat studiekreds / bogudgivelse (30 dagsværk).
2003 Tekster der virker – KDV Danmark(1 dag)
2003 Nytten af et markedsorienteret miljøarbejde – Green Network (1 dag)
2004 Bæredygtighed – Green Network (1 dag)

Udgivelser:
”Ledelse – Hvor svært kan det være?” – praktiske modeller og værktøjer til helhedsorienteret ledelse, Poul Kruse, Henrik Juhl Nielsen og Bente Houborg Pedersen (181 sider) JP Master Bogklub, september 2004

”Implementering af helhedsorienteret ledelse” – hvorfor er det så svært? Poul Kruse, Henrik Juhl Nielsen og Bente Houborg Pedersen (25 sider) Total Quality Management – Børsens Ledelseshåndbøger, december 2004

Totur til Tanzania – 24 dages drømmerejse i juni – juli 2003 Poul Kruse (48 sider/ 2 kassetter lydbog) Kultur og Litteratur Orientering (KLO), februar 2005

Tillidshverv:
– 1976-82 Formand for ingeniørgruppen hos I. Krüger
– 1982-92 Medlem af Ingeniørforeningens Repræsentantskab
– 1982-88 Formand for Ingeniørforeningens Forbundsregion Sydjylland
– 1988- 2004 Medlem af Ingeniørforeningens Regionale Efteruddannelsesudvalg / Formand for Efteruddannelsesforum Syd
– 2004 – Bestyrelsesmedlem i Faggruppn for Udvikling af HumanRessources (IDA)
– 2004 – Bestyrelsesmedlem i DSI Ny Vejen Kommuneafdeling
– 2006 – Medlem af det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR)

Andre netværk:
– 1987-04 Naturgasselskabernes KvalitetsSikringsGruppe
– 1999-04 Green Networks Idéforum
– 2004- Senior Erhverv Trekanten

Bogen: Ledelse hvor svært kan det være

Kontakt

E-mail

pkruse@post3.tele.dk