Kvalipok tilbyder...

Foreningsarbejde

Ledelsesmodel virker også i frivilligt socialt foreningsarbejde

I forbindelse med kommunalreformen fik De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) ret til at udpege repræsentanter til de kommunale handicapråd, beskæftigelsesråd (LBR) og klageråd. DSI har derfor i løbet af 2005 etableret nye afdelinger i alle de nye kommuner.

Som medstifter og medlem af forretningsudvalget (FU) i DSI Ny Vejen Kommuneafdeling har jeg haft mulighed for at yde inspiration og ressourcer til ledelsen i denne udviklings- og iværksættelsesproces.

Og det har vist sig, at der er mange paralleller til tilsvarende processer i en virksomhed.

Som en del af udviklingsprocessen har vi som pilotområde deltaget i et europæisk projekt ”Mainstreaming handicap i Regionale og lokale Politikker”.

I forbindelse med afrapportering har vi præsenteret vores erfaringer på et nationalt seminar i Hvidovre den 9. oktober 2006 og på en europæisk konference i Bruxelles den 6.-7. november 2006. I forbindelse med vores præsentation har vi haft fokus på følgende overskrifter, der har med ledelse og organisationsudvikling at gøre:

– Networking
– Dialog og team building
– Værdier og visioner
– Projektledelse

Networking

Udvikling og iværksættelse af det lokale organisationsarbejde sker gennem networking. Det basale netværk består af lokale, regionale og nationale kontakter i DSIs 32 medlemsorganisationer. Det lykkes at involvere lokale kontakter i 13 af disse organisationer. Resultatet er 23 aktive bestyrelses- og rådsmedlemmer samt suppleanter.

Dialog og team building

Vi tager os tid til at fortælle hinanden historien om vores handicaps og konsekvenserne heraf. Det giver en gensidig forståelse samt fordelen som DSI’er at kunne skabe samspil mellem mangfoldighederne i vores “alternative kompetencer”.

Vi holder 8-10 bestyrelsesmøder om året med 15-20 deltagere. Dette er forudsætningen for et højt engagement og aktivitetsniveau. Men det er også en konsekvens heraf.

Det skaber motivation, tillid og fortrolighed – grundlaget for et stærkt team.

Værdier og visioner

Vi har vedtaget to fælles værdier: Værdighed og livskvalitet.

Og tre ambitiøse visioner:

– personlig udvikling og gode oplevelser inden for sport, kultur og foreningsliv

– tilgængelighed i trafik, bygninger, natur og kommunikation

– passende uddannelse, beskæftigelse og bolig for alle mennesker med handicap.

Det giver mening og retning i vores arbejde.

Projektledelse

Vi arbejder systematisk med projektledelse. Vores forretningsudvalg implementere alle bestyrelsens beslutninger, således at når bestyrelsen mødes er der en ny situation at tage stilling til og udvikle videre.

Vi laver mål og aktivitetsplaner, der specificerer mål for alle de vigtigste aktiviteter, ansvar og deadlines samt registrere resultater til efterfølgende evaluering.

Vi etablerer arbejdsgrupper til løsning af særlige projektopgaver. I år har opgaverne været at udvikle:

– en kommunikationspolitik – Lige adgang for alle
– en hjælpemiddelpolitik
– en handicappolitik for specialundervisning

Under projektarbejdet er forretningsudvalget løbende opmærksom på tre spørgsmål:

– Holder tovholderen processen i gang?
– Er der ideer og iværksætterånd nok i gruppen?
– Er der praktiske ressourcer nok i gruppen til at afslutte projektet? Gode viljer er ikke nok!

Hvis svaret er ja, er resultatet effektivitet og engagement.

Og belønningen er glæden ved at lykkes!

Bogen: Ledelse hvor svært kan det være

Kontakt

E-mail

pkruse@post3.tele.dk